Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016 – 2017

ΣΧΕΤ:

1.  Νόμος υπ.αριθμ. 4115/2013 «Οργάνωση και Λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ»
2.  Νόμος υπ.αριθμ. 4407 ( ΦΕΚ 134/27.07.2016 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ άρθρο 51)
3.  Η με αριθ.Κ1/138816 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2759/01.09.2016  ΤΕΥΧΟΣ Β΄)

Σύμφωνα με το ανωτέρω γ΄ σχετικό, για το σχολικό έτος 2016-2017, το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίσθηκε ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/ καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι Σχολικές Επιτροπές  Α’/θμιας και Β΄/θμιας   Εκπαίδευσης των Δήμων της Επικράτειας να  προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το σχολικό  έτος 2016-2017.

Eφιστούμε την προσοχή σας στην  αυστηρή τήρηση των σχετικών διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη των συμβάσεων έργου με τους αναδόχους καθαριστές – καθαρίστριες που εμπίπτει στην αρμοδιότητα σας, ως Ν.Π.Δ.Δ, (διασφάλιση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων με την εγγραφή τους στα μητρώα ασφαλισμένων, καταβολή  στις αρμόδιες υπηρεσίες των νομίμων ασφαλιστικών εισφορών, απογραφή στην  Ενιαία Αρχής Πληρωμών & καταβολή των αμοιβών  τους μέσω αυτής, κ.λ.π).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ν.4387/2016 άρθρο 97 η  εισφορά εργαζόμενου διαμορφώνεται σε 16% αντί του 15,50%  προηγουμένων ετών και η εισφορά εργοδότη σε 25,06% αντί του 24,56%.

Με την έκδοση της Κ.Υ.Α για το ποσό της επιχορήγησης, θα ενημερωθείτε άμεσα με νεότερη εγκύκλιο – οδηγία, για το αναλογούν ποσό χρηματοδότησης εκάστης σχολικής επιτροπής, τα απαραίτητα στοιχεία που θα απαιτηθεί να μας αποσταλούν και τα οποία θα αφορούν στο προσωπικό στο οποίο ανατέθηκε ο καθαρισμός των  σχολικών  μονάδων με σύμβαση έργου,  για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος.

Διευκρινίζουμε ότι, στο ερώτημα που τίθεται αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης των Συμβάσεων μίσθωσης Έργου καθαριστών–στριων, αυτό αποτελεί αρμοδιότητα εκάστης Σχολικής Επιτροπής  (Ν.Π.Δ.Δ.).

Σας ευχόμαστε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση η πληροφορία, στο πλαίσιο μιας πολυετούς εποικοδομητικής συνεργασίας.

Σχόλια